Dành cho Nhà Đầu tư

Báo cáo thường niên 2014

2015-07-10

Báo cáo thường niên 2014
Báo cáo thường niên 2013

2014-07-09

Báo cáo thường niên năm 2013
Nghị quyết HĐQT về chia cổ tức năm 2011

2013-05-31
HĐQT Công ty CP Pin Hà Nội quyết định chia cổ tức năm 2010 theo NQĐH cổ đôngCăn cứ NQ ĐHCĐ thường niên năm 2011 Căn cứ NQ ĐHCĐ bất thường năm 2010 HĐQT công ty CP Pin Hà Nội ra Nghị quyết về việc chia cổ tức năm 2010 (chi tiết file đính kèm)