Thông báo cổ đông » Công ty cổ phần Pin Hà Nội thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 Công ty cổ phần Pin Hà Nội thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Thời gian 21 tháng 4 năm 2023
Địa điểm: Hội trường Công ty CP Pin Hà Nội số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.
Tài liệu trình bày tại đại hội gồm:
- Thông báo về việc họp ĐHĐCĐ năm 2023: Nội dung chi tiết xem: Tại Đây 
- Chương trình ĐHĐCĐ năm 2023: 
Nội dung chi tiết xem: Tại Đây 
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022: Nội dung chi tiết xem: Tại Đây
- Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Nội dung chi tiết xem: Tại Đây
- Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2023: Nội dung chi tiết xem: Tại Đây 
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022: 
Nội dung chi tiết xem: Tại Đây 
- Tờ trình về đầu tư năm 2023: 
Nội dung chi tiết xem: Tại Đây 
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán: 
Nội dung chi tiết xem: Tại Đây  
- Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023: 
Nội dung chi tiết xem: Tại Đây 
  • « Quay lại


  • Các tin liên quan khác