Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông » Biên Bản và Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2017

Ngày 31/05/2017 công ty cổ phần Pìn Hà Nội đã tổ chức thành công Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017. Đại Hội đã nhất trí bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua biên bản Đại Hội và Nghị quyết đại hội theo như file đính kèm dưới đây: 

  • « Quay lại


  • Các tin liên quan khác