Thông báo cổ đông » Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Hà nội thông báo triệu tập Đại hội cổ đồng thường niên năm 2009 như sau:

1- Thời gian:   8h ngày 18 tháng 04 năm 2009

2- Địa điểm:    Trung tâm văn hóa Huyện Thanh Trì (cuối đường đôi Huyện ủy Thanh trì, Thị trấn Văn Điển Thanh Trì Hà Nội)

3- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đồng công ty đang quản lý tại thời điểm 18 tháng 3 năm 2009.

4- Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

    - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt độngvà kết quản sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2009.

    - Báo cáo tài chính năm 2008

    - Báo các thẩm định hoạt động tài chính năm 20008 của Ban kiểm soát.

    - Tờ trình của HĐQT về phương án chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2008.

    - Bầu bổ sung ủy viên HĐQT.

    -Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty.

    - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán.

5- Tào liệu gửi tới các cổ đông gồm:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2009.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2008.

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Ghi chú:

Nếu cổ đông không tham dự Đại hội được có quyền ủy quyền cho người khác tham dự theo giấy ủy quyền của Công ty.

Kinh phí đại hội: các cổ đông tự lo kinh phí (ăn, ở, đi lại...)

Điện thoại liên hệ: 04-38615365, 04-38617560 trong giờ hành chính

Di động: 0904558779

Fax: 04-38612549

  • « Quay lại


  • Các tin liên quan khác