Thông báo cổ đông » Quyết định của uỷ ban chứng khoán nhà nước

Quyết định của uỷ ban chứng khoán nhà nước
Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng
Theo quyết định số 21/GCN – UBCK của uỷ ban chứng khoán nhà nước ngày 16/12/2011 đã quyết định:
Cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ Phần Pin Hà Nội.

- Cổ phiếu Công ty Cổ phần Pin Hà Nội được đăng ký chào bán theo nội dung sau:
1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ (Mười nghìn đồng).
3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 1.480.500 cổ phiếu (Một triệu, bốn trăm tám mươi nghìn năm trăm cổ phiếu).
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 444.150 cổ phiếu.
- Chào bán cho cổ đông chiến lược 1.036.350 cổ phiếu.
4. Tổng giá trị chào bán: 14.805.000.000 đồng (Mười bốn tỉ tám trăm lẻ năm triệu đồng);
5. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực;
6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;
7. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn.

 
  • « Quay lại


  • Các tin liên quan khác